• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Makaleler


MAKALELER

- Geleneksel Çin Tıbbında Bir Şifa Yöntemi Kupa Terapisi Uygulama Alanları: Derleme
A Method of Healing in Traditional Chinese Medicine - 1. Fields of Application for Cupping Therapy: Review

-Geleneksel Çin tıbbında bir şifa yöntemi - 2 Kupa terapisi için etki mekanizmaları: Derleme
A method of healing in traditional Chinese medicine - 2 Mechanism of action for cupping therapy: Review

-Uluslararası kuruluşlara göre akupunktur
Acupuncture according to international organizations

-Doğum ağrısı ve hipnoz
Labor pain and hypnosis

-Diş hastalıklarının tedavisinde ozon terapi uygulamaları
Ozone therapy for treatment of dental diseases

-İyileştirme sanatı: Homeopati
The art of healing: Homeopathy

-Fitoterapinin kısa tarihçesi
Short history of phytotherapy

-Dünya Sağlık Örgütü “osteopatide eğitim kriterleri” kılavuzu ışığı altında osteopati: Derleme
Osteopathy in the light of World Health Organization`s “benchmarks for training in osteopathy” guideline: Review

-Çocukluk çağı ve hipnoz
Childhood and hypnosis

-Bifosfonatlarla ilişkili çene kemiği osteonekrozunda ozon terapi
Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw and ozone therapy

-Geleneksel çin tıbbında bir şifa yöntemi kupa terapisi uygulaması ile ilişkili yan etki ve komplikasyonlar: Derleme
A method of healing in traditional Chinese medicine complications and side effects for cupping therapy: Review.

-Bir bozucu alan olarak ıslak kupa terapisi (hacamat) alanları
Neural therapy abstracts

-Homeopati ve immünoloji
Homeopathy and immunology

-Homeopati ve kanser tedavisi
Homeopathy and cancer care

-Yeşil çay ve fitoterapide kardiyovasküler sistem hastalıkları için kullanımı
Green tea and phytotherapeutic aspects for diseases of the cardiovascular system

-Dünya Sağlık Örgütü “osteopatide eğitim kriterleri” belgesinden günümüze - Osteopati: Derleme
From World Health Organızation`s “benchmarks for training in osteopathy” to present - osteopathy: Review

-Tarihin tozlu raflarında bekleyen bir tedavi yöntemi: proloterapi
A method of treatment waiting in the dusty shelves of history: prolotherapy

-Dünya Sağlık Örgütü kılavuzları ışığı altında kayropraktik
Chiropractic in the light of World Health Organization guidelines

-Kupa terapisi seansında vakum etkisi ve kupa içi negatif basıncın ölçülmesi: Bir ön çalışma.
Vacuum effect and negative pressure in cups during a cupping therapy session: a preliminary study

-Popüler bir fitoterapötik: Ginkgo biloba ve demans hastalarında kullanımı
A popular phytotherapeutic: Ginkgo biloba and efficacy in patients with dementia

-Diyabet ve komplikasyonlarında ozon terapi
Ozone therapy in diabetes mellitus and its complications

-Kognitif hipnoterapi ve depresyon
Cognitive hypnotherapy and depression

-Sülük tedavisi
Leech therapy

-Refleksoloji: temel ve klinik bilgiler
Reflexology: basic and clinical information

-Sham kupa terapisi cihazı hakkında bir eleştiri
A critique about sham cupping therapy device

-Yaygın olarak kullanılan fitoterapötiklerin kontrendikasyonları ve yan etkileri: derleme
Contraindications and side effects of most widely used phytotherapeutics: Review.

-Ozon terapi: Genel bilgiler
Ozone therapy: Overview

-Obezite ve hipnoz
Obesity and hypnosis

-Travma ve plastik cerrahi operasyonları sonrası sülük uygulamaları
Hirudotherapy following trauma and plastic surgery procedures

-Lomber disk hernisi tedavisinde ozon terapi uygulamaları
Ozone therapy for treatment of lumbar disc herniation

-Yaralanmalarda ozon terapi uygulamaları
Ozone therapy for treatment of wounds

-Hamam otu kullanan ergenlerde genital hijyen durumu
Hygienic status of adolescents using

-Diz osteoartritinde sülük tedavisinin etkinliği
Efficiency of leech therapy in knee osteoarthritis

-Mezoterapi ile enjeksiyon lipolizi
Injection lipolysis with mesotherapy

-Mezoterapi uygulamalarının cilt hastalıklarında kullanımı
Applications of mesotherapy in skin diseases

-Sülük uygulamasının komplikasyonları
Complications of hirudotherapy

-Homeopati ve Kanser Tedavisi – Güncelleme
Homeopathy and Cancer Care – An Update

-Olgu sunumu: Kondromalazi patella tedavisi ve hirudoterapi
Case report: Chondromalacia patellae therapy and leech therapy

-Tıp eğitiminde entegratif yaklaşım nasıl geliştirilebilir?
How to improve integrative approach to medical education.

-Hemşirelik eğitiminde integratif anlayış geliştirme
Developmen of integrative understanding in nursing education

-Gebelik ve doğum ile ilgili integratif sağlık yaklaşımları: hipnozla doğum, doğum ortamları: iyi klinik uygulama örnekleri
Integrative medical approaches related to pregnancy and childbirth: hypnosis, birth environment: good clinical practices

-Gebelikte bulantı ve kusmada akupunktur P6 bölgesinin önemi
The importance of acupuncture p-6 point for nausea and vomiting in pregnancy

-Alzheimer hastalarına bakım verenlerde yükü azaltmada bir yöntem: Müzik Terapi
A method for reducing the burden of Alzheimer patients’ caregivers: Music Therapy

-Elma sirkesi ile tedavi edilen vajinal candida enfeksiyonu: olgu sunumu
Vaginal candidiasis infection treated by using apple cider vinegar: case report

-Bulantı ve kusmada akupunktur uygulamaları
Acupuncture for nausea and vomiting

-Aritmide akupunktur uygulamaları
Acupuncture practices in arrhythmia

-Şizofreni hastalarında gevşeme egzersizi ve müzik terapinin psikolojik belirtiler ve depresyon düzeyine etkisi
Effects of relaxation exercises and music therapy on the level of depression and psychological symptoms in patients with schizophrenia

-Olgu Sunumu Paralitik poliomyelit sekelinde tedavi planına eklenen refleksoloji ile kombine tedavinin etkileri: Olgu Sunumu
The effects of reflexology added combination therapy in a patient with paralytic poliomyelitis sequelae: A Case Report

-Bel ağrılarında osteopatik manipülatif tedavi yaklaşımı.
Osteopathic manipulative therapy approach in low back pain

-Gonartroz vakalarında proloterapi etkin midir?
Is prolotherapy effective on gonarthrosis cases?

-Grade 4 gonartroz: Olgu sunumu
Grade 4 gonarthrosis: Case report

-Kronik interior ateşe bağlı kabızlıkta akupunktur tedavisi
Acupuncture treatment in patient with interior heat related constipation

-Hipnoz ve doğum
Hypnosis and labor

-Migren hastalığına bağlı baş ağrılarında akupunktur tedavisi
Acupuncture treatment in patients with migraine related headache

-Cilt hastalıkları ve hipnoz
Hypnosis and skin disordersUZAKTAN EĞİTİM
 Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi, İntegratif Tıp, İntegratif Sağlık, Bütüncül Tıp, Bütünleştirici Tıp, Kişiye Özel Sağlık Yaklaşımı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uzaktan eğitim sistemi video sorunları
PARTNERLER

 İntegratif Sağlık Eğitim Danışmanlık
 Getat Akademi - Bilimsel Araştırmalar Platformu